Przejdź do treści

Regulamin „Sportowe Serce 2018”

Regulamin
Akcja Charytatywna
„SPORTOWE SERCE”

CEL IMPREZY
Pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitacje i leczenie Olka Matuszewskiego i Franka Woźniaka
Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczności.    
Przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych gminy Kaźmierz.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie KAŹMIERZ, ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz
KRS: 0000348629, REGON: 301426683, NIP: 7872085123
www.kazmierz.net

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
Urząd Gminy Kaźmierz.
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu.
Lasy Państwowe.
OSP Kaźmierz.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Biegi odbędą się 21.01.2018 r. (niedziela) o godz. 12.00 ze startu wspólnego (bieg i marsz nordic walking).
Start i meta biegów znajdują się przy ulicy Gimnazjalnej w Kaźmierzu.
Biegi odbędą się niezależnie od pogody
Bieg ma CHARAKTER TOWARZYSKI. Nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników oraz nie będzie pomiaru czasu.
Po biegu i marszu nordic walking przeprowadzona zostanie licytacja różnych gadżetów.

TRASA    BIEGU     
Bieg na dystansie ok 6 km. Trasa: 70 % drogi leśne i żwirowe, pozostałe asfalt.
Trasy biegów będą oznaczone co 1 km.
Brak punktów odżywczych na trasie.
Brak limitu czasu.
Biegi odbywają się przy ograniczonym ruchu ulicznym.

UCZESTNICTWO
W biegu prawo startu mają osoby, które wpłaciły wpisowe i stan zdrowia pozwala przebiec wspomniany dystans. Każdy uczestnik biegów podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w biegach długodystansowych. W biegu ma prawo startu młodzież poniżej 18 roku życia. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu (z numerem dowodu osobistego i adresem zamieszkania) lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.

ZGŁOSZENIA
Na bieg i nordic walking zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza     zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.kazmierz.net i wniesienie opłaty startowej. Nazwisko biegacza pojawia się na liście po wpłaceniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat: zgłoszenie i wpłata wpisowego do 19 stycznia 2018
Istnieje możliwości dokonania zapisów w dniu zawodów.
Opłaty startowe dla biegu i marszu nordic walking są identyczne i wynoszą 20 zł.
Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia Olka Matuszewskiego i Franka Woźniaka. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń – 300 osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Pakiety startowe będą do odebrania w dniu imprezy 21 stycznia 2018 w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Hali Sportowej Gimnazjum w Kaźmierzu przy ulicy Gimnazjalnej 3. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 10:00 do 11:30.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy zawierający:
bezzwrotny numer startowy
Zawodnicy otrzymają także po przekroczeniu linii mety:
pamiątkowy medal

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Każdy zawodnik rejestrujący się na udział w biegu wyraża tym samym zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach WYŁĄCZNIE organizacyjnych, udostępnienie danych w celu informacji i promocji biegu w mediach tradycyjnych i cyfrowych (listy z wynikami), wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej i innych mediach związane z promocją biegu, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących kolejnych edycji imprezy biegowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kaźmierz.

    
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów – Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna
Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu, depozyt.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.    
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.kazmierz.net
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.