Przejdź do treści

3 Sztafeta Rowerowa

Sztafeta Rowerowa HochlandRegulamin

Sztafeta Rowerowa Hochland jest imprezą rodzinną o charakterze rekreacyjnym, towarzyszącą Świętu Chleba i Sera odbywającego się w Kaźmierzu w dniu 27 sierpnia 2022r.

1. Organizator

Organizatorem Sztafety Rowerowej Hochland jest Stowarzyszenie KAŹMIERZ przy współpracy Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, Gminy Kaźmierz oraz OSP Gminy Kaźmierz.

2. Miejsce i termin Sztafety

Zbiórka – godz.10.00 – Boisko / ul. Gimnazjalna, Kaźmierz

Start – godz.10.30 – Radzyny, skrzyżowanie ulic Radzyńska i Leśna

Zakończenie – godz.13.00 – ul. Gimnazjalna, Kaźmierz

3. Udział w Sztafecie, Rejestracja

Udział w Sztafecie jest bezpłatny.

Limit uczestników wynosi 150 osób.

Rejestracja prowadzona jest na stronie Stowarzyszenia KAŹMIERZ – www.kazmierz.net do dnia 26.08.2022 r.(piątek) do godz. 23.59 . Dane podawane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do ubezpieczenia NNW.

4. Warunki uczestnictwa

 • uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo do podporządkowuje się decyzjom Organizatora,
 • uczestnik Sztafety posiada niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się po drogach,
 • uczestnik posiada sprawny technicznie rower,
 • uczestnika Sztafety ubezpiecza Organizator,
 • uczestnik Sztafety startuje na własną odpowiedzialność,
 • osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Sztafecie tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy Sztafety  powodują wykluczeniu ze Sztafety.

5. Zakres Organizatorów

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Sztafety.
 • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników Sztafety .
 • Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Sztafecie uczestników
 • Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu i publikacji materiałów.

6. Na trasie Sztafety zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy.

7. Trasa Rajdu

Trasa rajdu przebiega zgodnie z poniższą mapką.

8. Postanowienia końcowe

 • W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
 • Udział w Sztafecie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego
  Regulaminu.
 • Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Stowarzyszenie KAŹMIERZ, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników rajdu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie wszystkim uczestnikom rajdu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia Sztafety.